Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pan David Merten, IČO: 05567009, DIČ: CZ8010191321 se sídlem: Seifertova 2174,
250 82, Úvaly, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Městským
úřadem v Brandýsu nad Labem od 14.11.2016 a paní Lucie Merten IČO: 08312397,
DIČ: CZ8251075327 se sídlem: Seifertova 2174, 250 82, Úvaly, fyzická osoba
zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýsu nad
Labem od 3.7.2019. (dále jen „poskytovatel "), kteří poskytují průvodcovské služby
jednají při uzavírání a plnění smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy v rámci
své podnikatelské činnosti.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a
objednatele, popřípadě třetí osoby, jíž jsou služby poskytovány nebo v jejíž prospěch
jsou objednány (dále jen „klient").
Služby jsou nabízeny prostřednictvím internetových stránek poskytovatele, jež jsou
provozovány na internetové adrese www.night-watchman.net. Tyto obchodní
podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi objednatelem a
poskytovatelem.
Veškeré smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem, případně klientem se
řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ") a těmito obchodními
podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy rovněž
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OchrSpotř").

Rezervace prohlídky a uzavření smlouvy,
Na internetových stránkách poskytovatele je uveden přehled prohlídek nabízených
poskytovatelem, a to včetně uvedení cen. Ceny prohlídek jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty. Nabídka služeb včetně jejich cen je platná po dobu zveřejnění na
internetových stránkách poskytovatele. Tato nabídka poskytovatele je nezávazná a
poskytovatel není povinen ohledně nabízených prohlídek smlouvu o poskytnutí
služeb uzavřít.
Poskytovatel nabízí soukromé i otevřené prohlídky. Soukromé prohlídky jsou
připravovány pro konkrétní skupinu klientů a této prohlídky se nebudou účastnit další
osoby. Otevřené prohlídky jsou určeny pro všechny zájemce.
Objednávku a rezervaci soukromých i otevřených prohlídek je možné provést na
internetových stránkách vyplněním rezervačního formuláře, telefonicky nebo
emailem na emailové adrese info@night-watchman.net. Rezervace nebo objednávka je závazná
písemným potvrzením objednávky zaslaným na uvedený email klienta.
Služby jsou klientovi poskytovány na základě smlouvy, která je ve vztahu ke
konkrétní prohlídce uzavřena: (i) písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i
email; nebo (ii) v případě online rezervace, tj. odesláním vyplněného rezervačního
formuláře dostupného na webových stránkách po zakliknutí tlačítka „Potvrdit“, k
okamžiku přijetí potvrzení o objednávky, prostřednictvím kterého bude klient

informován o datu, místě a času konání prohlídky, jakož i dalších užitečných
informacích k účasti na prohlídce.
Poskytoval se smlouvou o poskytnutí služeb zavazuje poskytnout klientovi
tematickou prohlídku Prahy, která trvá zhruba 1,5 hod. Čas prohlídky může být
přizpůsoben velikosti a rychlosti skupiny.
Klienti jsou povinni respektovat práva duševního vlastnictví poskytovatele.
Klienti jsou oprávněni pořizovat fotografie a záznamy prohlídky, avšak musí při tom
dbát práv dalších účastníků prohlídky.

Podmínky účasti na prohlídkách
U soukromých prohlídek není stanoven minimální počet účastníků. Je však pro ně
stanovena minimální sazba, která je počítána pro 10 osob. Každá další osoba platí
sníženou cenu.
Otevřené prohlídky jsou nabízeny v předem daných časech. Minimální počet osob
pro otevřenou prohlídku jsou 2 osoby. Otevřené prohlídky se musí rezervovat přes
webové stránky nebo telefonem či prostřednictvím e-mailu. V případě, že se
prohlídky zúčastní méně, než dvě osoby si poskytoval vyhrazuje právo zrušení
prohlídky, v takovém případě klientům bude nabídnut náhradní termín prohlídky či
vráceny finanční prostředky, pokud byly již vstupenky uhrazeny.
Místo začátku prohlídek je popsáno na webových stránkách a je uvedeno i v
potvrzení rezervace.

Počasí a další vlivy
Naše prohlídky vedou po předem stanovených trasách. Tyto trasy se mohou změnit
z důvodu vyšší moci, jako je pořádání příležitostných slavností, demonstrací,
koncertů, maratonů atd., a to ve prospěch našich klientů.
Naše prohlídky provozujeme i během špatného počasí jako je sníh, vítr, mráz a déšť.
V případě extrémního počasí si poskytovatel vyhrazuje možnost zrušení prohlídek,
v takovém případě bude klientům nabídnut náhradní termín prohlídky či vráceny
finanční prostředky.

Ceny a začáteční časy prohlídek
U otevřených prohlídek jsou začáteční časy a ceny prohlídek zveřejněny na
webových stránkách pod jednotlivými produkty.
Soukromé prohlídky začáteční čas a ceny se mohou přizpůsobit dle specifických
potřeb klientů, přičemž minimální sazba je počítána pro 10 osob. Každá další osoba
platí sníženou cenu.

Platby

Otevřené prohlídky jsou placeny předem prostřednictvím platební brány.
Soukromé prohlídky jsou placeny předem bankovním převodem, popř. přes
PayPal. Při platbě soukromých prohlídek prosím uveďte jako variabilní symbol naše
referenční číslo, které obdržíte spolu s fakturou emailem po potvrzení rezervace.
Platba by měla dorazit na náš účet alespoň dva dny před začátkem prohlídky.

Zrušení rezervací
Soukromé prohlídky lze zrušit do 3 dnů před začátkem prohlídky. Od úplného
vrácení peněz bude odečteno pouze 130,- Kč, jako manipulační poplatek. V případě
zrušení méně než 3 dny před prohlídkou se peníze nevrací.
Otevřené prohlídky je možné zrušit minimálně 2 hodiny před prohlídkou písemně.
V případě zrušení méně než 2 hodiny před začátkem prohlídky se peníze nevrací.

Změny rezervací
V případě žádosti o změnu rezervace ze strany klienta se vždy snažíme vyjít vstříc a
najít pro klienty nejlepší řešení. Požadavky na změnu rezervací přijímáme pouze do
2 hodiny před začátkem u otevřených prohlídek a nejpozději 24 hodin před začátkem
u soukromých prohlídek. Všechny žádosti o změnu rezervace zaslané později budou
neúčinné a v případě nedostavení se na prohlídku se peníze za prohlídku nevrací.

Čekací doba
Naši průvodci na vás před prohlídkou čekají na místě setkání.
V případě zpoždění klientů nás klienti mohou kontaktovat na tel. +420 608 100 763. U
večerních prohlídek jsou hovory přesměrovány přímo na průvodce. V případě
otevřených prohlídek na vás průvodce počká 10 minut, u soukromých prohlídek 15
minut. V případě nedostavení se na prohlídku se peníze za rezervaci nevrací.

Odpovědnost vůči třetím stranám
Poskytovatelé jsou odpovědní za přípravu prohlídek a jejich obsah, zaškolení
průvodců a kvalitu samotných prohlídek. Poskytovatelé nenesou odpovědnost za
žádné služby poskytované třetí stranou, jako jsou restaurace atd. Poskytovatelé také
nenesou odpovědnost za žádná zranění, ublížení na zdraví, popř. smrt či škodu na
majetku klientů během prohlídek. Klienti jsou povinni před absolvováním prohlídky
zvážit svůj zdravotní stav, a hlídat si po celou dobu prohlídky své osobní věci.
V případě, že by se klientovi během prohlídky udělalo špatně je povinen neprodleně
o této skutečnosti informovat průvodce.

Bezpečnost a možnost vyloučení klientů z prohlídky
Klienti jsou povinni po celou dobu prohlídky dbát pokynů svého průvodce např. při
přecházení ulic.

V případě, že by se některý z klientů choval nevhodně a svým chováním by
obtěžoval ostatní účastníky prohlídky a své chování by nezměnil ani po upozornění
ze strany průvodce, je průvodce oprávněn takového klienta požádat, aby prohlídku
opustil, případně jej z prohlídky vyloučit, v takovém případě klient nemá nárok na
vrácení peněz za prohlídku.
Děti se prohlídky mohou účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Reklamace, odstoupení od smlouvy
Nesplní-li poskytovatel svůj závazek ze smlouvy řádně a včas, je klient povinen vady
poskytnutého plnění u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 14 dnů od poskytnutí plnění. Pokud plnění nebylo poskytnuto vůbec, je
příjemce povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mělo být
plnění poskytnuto.
Reklamaci je nutno uplatnit písemně, a to na emailovou adresu info@night-watchman.net. V reklamaci
je nutno vždy specifikovat objednatele či klienta, termín a typ prohlídky a dále vady
poskytnutého plnění. Nebude-li reklamace obsahovat veškeré náležitosti,
poskytovatel klienta bez odkladu vyzve k doplnění v dodatečné přiměřené lhůtě;
nedoplní-li příjemce reklamaci v této lhůtě, bude reklamace zamítnuta.
Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne jejího
řádného uplatnění či doplnění dle předchozího odstavce, vyřídí.
Bude-li reklamace zamítnuta, vydá o tom poskytovatel klientovi písemný záznam s
odůvodněním, a to na jeho emailovou adresu. Bude-li reklamace shledána
oprávněnou, má příjemce právo na odstranění vad plnění a není-li to možné, právo
na a) přiměřenou slevu z kupní ceny, b) kompenzaci či c) odstoupení od smlouvy.
Jsou-li dány podmínky pro odstoupení z důvodů výlučně na straně poskytovatele,
náleží příjemci právo na vrácení uhrazené kupní ceny.
U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a
manipulační poplatky.
Objednatel či klient má právo odstoupit od smlouvy v případech hrubého porušení
povinností poskytovatele.
Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) ObčZ nelze od
smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne
uzavření smlouvy v případech smluv o využití volného času, pokud podnikatel tato
plnění poskytuje v určeném termínu.
Nejedná-li se o případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 ObčZ, má
spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 ObčZ právo od smlouvy odstoupit bez
uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy – tj. ode
dne doručení závazného potvrzení objednávky klientovi. Odstoupení od smlouvy
musí být prokazatelně odesláno na emailovou adresu poskytovatele: info@night-watchman.net.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Spotřebitel má ve smyslu § 14 OchrSpotř právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou uzavřenou s
poskytovatelem. Návrh na zahájení řízení dle tohoto článku podává spotřebitel
České obchodní inspekci. Tento návrh není zpoplatněn. Podrobnosti o podmínkách
mimosoudního řešení naleznete na stránkách České obchodní inspekce
(https://adr.coi.cz/cs/info).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Poskytovatel zpracovává osobní údaje klientů a potenciálních klientů jako správce v
souladu s platnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů, zejména
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, v platném znění.
Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů, Vašim právům, vč.
kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou k nalezení v
Prohlášení o ochraně údajů na našich webových stránkách zde: https://night-
watchman.net/ochrana-osobnich-udaju/?lang=cs.
Na prohlídce mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo
videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit
poskytovatele, typicky na webových stránkách a sociálních sítích. Pokud si
nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte
prosím Vašeho průvodce.

V neposlední řadě…
Neustále zlepšujeme naše služby, a proto se těšíme na vaši zpětnou vazbu a vaše
doporučení. Přejeme vám šťastnou cestu, příjemný pobyt v Praze a skvělou
prohlídku s vaším Ponocným města pražského.